Kryptoměny - snadno, pohodlně a bezpečně!
(+420) 777 439 677

Pro používaní služeb FreeCoin.cz je třeba vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

XdeadalusX s.r.o., IČ: 09394770, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 118835 (dále jen “Společnost“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy (dále jen “Právní předpisy o ochraně osobních údajů“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s Právními předpisy o ochraně osobních údaje, přičemž tyto osobní údaje Společnost shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, respektive po dobu nezbytně nutnou. Společnost zpracovává osobní údaje v obecné rovině za tímto účelem:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely.
 1. Klienti společnosti

 2. Účelem zpracování osobních údajů u těchto subjektů je plnění zákonné povinnosti (např. v souvislosti s vedením účetnictví a zákonem č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a dále řádné plnění smluvních povinností a dále i z důvodů oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s reklamačním řízením, soudním uplatněním pohledávek atp.). Osobní údaje v této kategorii Společnost zpracovává v tomto rozsahu: jméno, příjmení, titul, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, kontaktní osoba, místo podnikání (sídlo), doručovací adresa, číslo účtu, kopie dokladu prokazující vlastnictví účtu, občanský průkaz a jeden z uvedených: pas, řidičský průkaz, potvrzení o pobytu o pobytu.

 3. Dodavatelé služeb a zboží, osoby, které účtují Společnosti a osoby, kterým je účtováno ze strany Společnosti a jejich zástupci

 4. Účelem zpracování osobních údajů u těchto subjektů je plnění zákonné povinnosti (např. v souvislosti s vedením účetnictví) a dále za účelem řádného plnění smluvních povinností a za účelem oprávněných zájmů Společnosti např. v souvislosti s reklamačním řízením, soudním uplatněním pohledávek či v rámci obchodní jednání (obchodní sdělení, obchodní nabídka). Osobní údaje v této kategorii Společnost zpracovává v tomto rozsahu: jméno, příjmení, titul, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, kontaktní osoba, místo podnikání (sídlo), doručovací adresa, číslo účtu, kopie dokladu prokazující vlastnictví účtu, občanský průkaz a jeden z uvedených: pas, řidičský průkaz, potvrzení o pobytu o pobytu.

Zdroje osobních údajů:

Společnost získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob, dále pak od smluvní partnerů. Společnost informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Společností a také významně zefektivní poskytování služeb.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost zajišťuje bezpečnost osobních údajů v závislosti na vyhodnocení konkrétních rizik. Společnost přijala taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i k jinému zneužití. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze oprávněným osobám, které mají oprávnění pracovat s osobními údaji. Zaměstnanci jsou s nakládáním s osobními údaji poučeni a podléhají systému vnitřní kontroly.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Prioritou Společnosti je neposkytovat osobní údaje žádné další straně za jinými účelem, který by nesouvisel s poskytováním služeb Společnosti. Osobní údaje mohou však být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců předány také dalším osobám:

 1. subjektům, které vykonávají svou pravomoc - osobní údaje jsou poskytovány za účelem plnění zákonných povinností ze strany Společnosti
 2. osoby zajišťující výkon práva a orgánům činným v trestním řízení či jiným úřadům, které uplatňují zákon v rámci své pravomoci
 3. dalším správcům – osobní údaje jsou poskytovány za účelem plnění smluvních závazků (pojišťovny, banky aj).
 4. Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo

 • být informováni o a mít přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům (právo být informován a právo přístupu podle čl. 15 GDPR)
 • dosáhnout opravy nepřesných osobních údajů (právo na opravu podle čl. 16 GDPR)
 • dosáhnout výmazu svých osobních údajů (právo na výmaz podle čl. 17 GDPR)
 • omezit zpracování (právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR)
 • získat své osobní údaje, které nám poskytujete (právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR)
 • namítat z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů podložené legitimními zájmy nebo výkonu úkolu ve veřejném zájmu (právo vznést námitku podle čl. 21)
Výše uvedená práva lze uplatnit za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky. V případě, že byl osobní údaj zpracován na základě souhlas, informujeme, že subjekt údajů má právo kdykoli odvolat tento souhlas bez toho, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Uplatnění práv subjektů údajů

Pokud subjekt údajů má zájem uplatnit své právo nebo odvolat svůj explicitně poskytnutý souhlas, pošle, žádost (dotaz) Společnosti, ve kterém uvede předmět své žádosti (dotazu), zejména např. jaké právo chce uplatnit tak, aby Společnost mohla podniknout nutné kroky pro respektování tohoto práv. Společnosti lze žádost (dotaz) doručit těmito způsoby

V případě, kdy máme sdělit jakékoli informace týkající se zpracování osobních údajů konkrétní osoby, jsme oprávněni si vyžádat potvrzení identity subjektu údajů provádějící žádost (dotaz), aby se Společnost přesvědčila o oprávněnosti požadavku. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud je přesvědčen, že byla jeho práva porušena (https://www.uoou.cz/): ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

V Jihlavě, dne 05. 01. 2021

Připojte se k našim spokojeným zákazníkům Poslední realizované obchody
Prodej
0,7171 ETH 19.7.24
Prodej
0,7656 ETH 18.7.24
Prodej
0,0222 BTC 18.7.24
Výkup
0,0047 BTC 16.7.24
CHCI TÉŽ INVESTOVAT NEBO PRODAT

Zaujala Vás naše nabídka a rádi byste investovali do kryptoměn a nebo již kryptoměny vlastníte a rozhodli jste se je prodat a získat tak finanční prostředky? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedené kontakty a nebo využijte formuláře výše.